Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami: Nieruchomości zamieszkałe: (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłat) 7,00 zł od mieszkańca na miesiąc – odpady segregowane. 10,00 zł od mieszkańca za miesiąc –odpady niesegregowane.  Nieruchomości niezamieszkałe: (iloczyn ilości pojemników, ilości wywozów w miesiącu i stawki opłaty za dany pojemnik): Rodzaj pojemników w których gromadzone są odpady W przypadku zbierania…

UWAGA

Szanowni Państwo !!! W dniu 15 sierpnia 2013 upływa termin pierwszej wpłaty ” opłaty śmieciowej” za miesiąc lipiec. Informujemy że:                                                                    właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej (domy) dokonują wpłat na wskazany poniżej numer konta. Wysokość opłaty powinna być zgodna ze złożoną w Urzędzie Miasta deklaracją, właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje etc.) na których powstają odpady…

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie bez wezwania w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni, począwszy od lipca 2013 r. Dopuszcza się możliwość uiszczania z góry opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: za rok kalendarzowy do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego, za półrocze roku kalendarzowego – do dnia 15…

UWAGA

Podmioty, które nie posiadają żadnych pojemników na zbieranie odpadów proszone są o zgłaszanie tego faktu do Miejskiego Zakładu Komunalnego Stalowa Wola Sp. z o.o. Telefon 15 842-34-11 w.330 lub 600 614 826  

UWAGA !

Informujemy, że mieszkańcy domów jednorodzinnych oraz osoby posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą (instytucje), którzy do dnia dzisiejszego nie otrzymali formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pobrać druk deklaracji z Biura Obsługi Klienta – Urząd Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7 lub z niniejszej strony internetowej. Przypominamy o zbliżającym się terminie złożenia deklaracji.

UWAGA !

NALEŻY ZAOKRĄGLIĆ WYLICZONĄ W DEKLARACJI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO PEŁNYCH ZŁOTYCH. Zgodnie z art. 63 §1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2012.749) opłatę za gospodarowanie odpadami: „zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i…

Wypowiadanie umów na wywóz odpadów komunalnych

INFORMACJA ZE STRONY MZK SP. Z O.O. W STALOWEJ WOLI DOTYCZĄCAROZWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWYCH UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Miejski Zakład Komunalny informuje, że od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy Gminy Stalowa zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami. W nowym systemie opłatę za gospodarowanie odpadami właściciele nieruchomości będą obowiązani wnosić do gminy. Ustawodawca nie przewidział w związku…