NALEŻY ZAOKRĄGLIĆ WYLICZONĄ W DEKLARACJI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO PEŁNYCH ZŁOTYCH.

Zgodnie z art. 63 §1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2012.749) opłatę za gospodarowanie odpadami:zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych„.