Od 1 lipca 2013r. obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przejmuje Gmina Stalowa Wola.

 

W dniu 30 kwietnia 2013 rozpoczęto akcję dostarczania deklaracji dla właścicieli domów jednorodzinnych i przedsiębiorców.

 

Obowiązek złożenia wypełnionej deklaracji do dnia 20 maja 2013r.

 

Kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami. Nieruchomości zamieszkałe (iloczyn liczby mieszkańców i stawka opłat):

12,85 zł od osoby na miesiąc – przy założeniu, ze odpady są segregowane.
15,42 zł od mieszkańca za miesiąc – przy założeniu, ze odpady są nie segregowane.

 

Nieruchomości niezamieszkałe (iloczyn ilości pojemników, ilość wywozów w miesiącu i stawka opłaty za dany pojemnik):

Rodzaj pojemników w których gromadzone są odpady Ilość wywozów w miesiącu ustalona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stalowa Wola W przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób nieselektywny W przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny
 120 l  2  13,20 zł  11,00 zł
 240 l  2  21,60 zł  18,00 zł
 1100 l  2  99,00 zł  82,50 zł
 2200 l  2  198,00 zł  165,00 zł
 7 000 l (KP-7)  2  765,00 zł  630,00 zł
 9 000 l (KP-9)  2  972,00 zł  810,00 zł
 10 000 l (KP – 10)  2  1 080,00 zł  900,00 zł

 

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej w terminie do dnia 20 maja 2013 roku będzie zobowiązany do złożenia w gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnej z wzorem uchwalonym przez Radę Miejską w Stalowej Woli.

 

Pola BIAŁE wypełniają wszyscy składający deklarację bez względu na rodzaj podmiotu jaki reprezentują. Ten element deklaracji zawiera podstawowe dane identyfikacyjne. Należy pamiętać o Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP.

Pole ŻÓŁTE wypełniają właściciele nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne. Nieruchomości te zabudowane są budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których stale lub czasowo zamieszkują mieszkańcy.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca ( 15,42 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny i 12,85 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny.)

Pole NIEBIESKIE wypełniają właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Dotyczy to w szczególności nieruchomości gdzie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza a także każda nieruchomość, na której powstają odpady komunalne. Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości – odbieranych w ciągu miesiąca, ilości wywozów w miesiącu oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej nr XXXVIII/517/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Pole BRĄZOWE wypełniają właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza. Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie części ŻÓŁTEJ i NIEBIESKIEJ a następnie zsumowanie naliczonych opłat w części BRĄZOWEJ.

Ważne jest iż składając deklarację należy dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte w szczególności :

  • kopię dotychczasowej umowy z podmiotem, na odbieranie odpadów komunalnych zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą – obowiązkowo do pierwszej deklaracji,
  • pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
  • kopię umowy, w przypadku korzystania przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z wspólnego punktu gromadzenia odpadów
  • oświadczenie o nie zamieszkiwaniu danej osoby, ( w przypadku konieczności weryfikacji informacji ujętych w składanych oświadczeniach potwierdzających dane zawarte w deklaracji) – dokument potwierdzający zamieszkiwanie poza nieruchomością objęta deklaracją w szczególności: legitymację szkolną, studencką, zaświadczenie z miejsca pracy.
  • wykaz podmiotów wytwarzających odpady komunalne na nieruchomości niezamieszkałej położonej na terenie Gminy Stalowa Wola.

Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na terenie nieruchomości niezamieszkałej lub zamieszkałej częściowo, gdzie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza powinien złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku wspólnego korzystania z pojemników na odpady z właścicielem nieruchomości zamieszkałej powinien poświadczyć ten fakt, kopią umowy na wspólne korzystanie z pojemników (umowa stanowi załącznik do deklaracji).