Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie bez wezwania w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni, począwszy od lipca 2013 r. Dopuszcza się możliwość uiszczania z góry opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. za rok kalendarzowy do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego,
  2. za półrocze roku kalendarzowego – do dnia 15 stycznia za I półrocze danego roku kalendarzowego oraz do dnia 15 lipca za II półrocze danego roku kalendarzowego,
  3. za kwartał roku kalendarzowego do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału (15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października).