Załączniki

 • pdf Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 345
  Dyrektywa 2003/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2003 r. zmieniająca dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
  Rozmiar pliku: 442 KB
 • pdf Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 332
  Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów.
  Rozmiar pliku: 550 KB
 • pdf Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
  Rozmiar pliku: 206 KB
 • pdf Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 269
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
  Rozmiar pliku: 481 KB
 • pdf Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 266
  Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG.
  Rozmiar pliku: 753 KB
 • pdf Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 194
  Dyrektywa Rady z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów 75/442/EWG.
  Rozmiar pliku: 450 KB
 • pdf Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 182
  Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.
  Rozmiar pliku: 534 KB
 • pdf Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 168
  Dyrektywa Rady 94/31/WE z dnia 27 czerwca 1994 r. zmieniająca dyrektywę 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych.
  Rozmiar pliku: 439 KB
 • pdf Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 156
  Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE.
  Rozmiar pliku: 479 KB
 • pdf Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 124
  2005/370/: Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.
  Rozmiar pliku: 65 KB
 • pdf Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 114
  Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów.
  Rozmiar pliku: 410 KB
 • pdf Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 70
  Dyrektywa 2005/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
  Rozmiar pliku: 55 KB