Załączniki

 • pdf Dziennik Ustaw z 2012 r. , poz. 676
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów.
  Rozmiar pliku: 207 KB
 • pdf Dziennik Ustaw z 2012 r. , poz. 645
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
  Rozmiar pliku: 199 KB
 • pdf Dziennik Ustaw z 2012 r. , poz. 630
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r., w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
  Rozmiar pliku: 385 KB
 • pdf Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 391
  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - akt w wersji jednolitej.
  Rozmiar pliku: 344 KB
 • pdf Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 299
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - weszło w życie 6 kwietnia 2012 r.
  Rozmiar pliku: 165 KB
 • pdf Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 152, poz. 897
  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
  Rozmiar pliku: 235 KB