Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami:

Nieruchomości zamieszkałe: (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłat)

  • 7,00 zł od mieszkańca na miesiąc – odpady segregowane.
  • 10,00 zł od mieszkańca za miesiąc –odpady niesegregowane.

 Nieruchomości niezamieszkałe: (iloczyn ilości pojemników, ilości wywozów w miesiącu i stawki opłaty za dany pojemnik):

Rodzaj pojemników w których gromadzone są odpady

W przypadku zbierania i odbierania  odpadów w sposób selektywny:

W przypadku zbierania i odbierania  odpadów w sposób nieselektywny:

60l

6,00 zł

8,00 zł

120l

9,00 zł

11,00 zł

240l

15,00 zł

18,00 zł

1100l

69,00 zł

83,00 zł

2200l

138,00 zł

165,00 zł

7 000l (KP-7)

525,00 zł

630,00 zł

9 000l (KP-9)

675,00 zł

810,00 zł

10 000 (KP – 10)

750,00 zł

900,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacamy:

  • na indywidualny rachunek bankowy lub
  • PKO  Bank Polski    74 1020 4913 0000 9402 0118 1262

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania, w terminie do  15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.

 Dopuszcza się możliwość uiszczenia z góry opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

  1.  za rok kalendarzowy – do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego,
  2. za półrocze roku kalendarzowego – do dnia 15 stycznia za I półrocze danego roku kalendarzowego oraz do dnia 15 lipca za II półrocze danego roku kalendarzowego,
  3. za kwartał roku kalendarzowego – do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału (15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października).

Dwutygodniowe normy gromadzenia odpadów oraz minimalna pojemność pojemników dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a wytwarzane są odpady, określa poniższa tabela:

Rodzaj zabudowy

Odpady mokre

Odpady suche

Łącznie odpady zmieszane
(niesegregowane)

Żłobki i przedszkola

1 l /dziecko/pracownika min. 1 poj. 60 l

2 l /dziecko/pracownika,
min. 1 poj. 60 l

3 l /dziecko/pracownika,

min. 1 poj. 120 l

Szkoły i uczelnie

1 l /ucznia/pracownika

2 l /ucznia/pracownika

3 l /ucznia/pracownika

Lokale
gastronomiczne

5 l/m-ce konsumpcyjne
(także w tzw.,,ogródkach”)
min. 1 poj.120 l na lokal

10 l /m-ce konsumpcyjne
(także w tzw.,,ogródkach”)
min. 1 poj. 120 l na lokal

15 l /m-ce konsumpcyjne
(także w tzw. ,,ogródkach”)
min. 1 poj. 120 l na lokal

Uliczne punkty
szybkiej konsumpcji
i lokale gastronomiczne
stosujące naczynia
jednorazowego użytku

Min. 1 poj. 60 l/dzień x       liczba dni działalności w tyg.

Min. 1 poj. 60 l/dzień x
liczba dni działalności w tyg.

Min. 1 poj. 120 l/dzień  x   liczba dni działalności w tyg.

Lokale handlowe

1 1 x całkowita pow. lokalu w m²,min. 1 poj. 60 l na lokal

2  l x całkowita pow. lokalu w m², min.1 poj.60 l na lokal

3  l x całkowita pow.

lokalu w m², min. 1 poj. 60 l na lokal

Punkty handlowe
poza lokalem

20 l x liczba pracowników,

min. 1 poj. 60 l

30 l x liczba pracowników, min.1 poj. 60 l

50 l x liczba pracowników, min. 1 poj. 60l

Targowiska

1,5 l/m², min. 1 poj. 60l

1,5 l/m², min. 1 poj. 60l

3 l/m², min. 1 poj. 60l

Zakłady usługowe,
produkcyjne i biura

5 l x liczba pracowników,  min. 1 poj. 60 l

15 l x liczba pracowników,    min. 1 poj. 60 l

20 l x liczba pracowników,  min. 1 poj. 60l

Szpitale, hotele,
internaty

10 l /łóżko

15 l /łóżko

25 l /łóżko

Ogrody działkowe od 1 marca do 30 października

2,5 1 /działkę

2,5 1 /działkę

5 1 /działkę

 Legenda: min. – minimum, poj. – pojemnik, l – litry, tyg.- tydzień, pow. – powierzchnia.

 Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania możecie Państwo uzyskać:

  1. Punkt konsultacyjny: Biuro Obsługi Klienta p.
  2. Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (budynek po prokuraturze )