PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TYM ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY

Na terenie Gminy Stalowa Wola funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie Gminy Stalowa Wola funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do których mieszkańcy Stalowej Woli mogą  bezpłatnie przywieźć i oddać:

 • papier i tekturę w tym również odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
 • tworzywa sztuczne, w tym również odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych;
 • szkło w tym również opakowania ze szkła;
 • metale w tym również opakowania z metali;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • bioodpady;
 • meble i innych odpadów wielkogabarytowych;
 • przeterminowane leki;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły strzykawki;
 • chemikalia (w tym środków ochrony roślin, opakowań po środkach ochrony roślin, rozpuszczalników, klejów, farb, lakierów, olejów odpadowych, opakowań po farbach i lakierach, kwasów i alkaliów, środków chemicznych typu domowego, lamp fluoroscencyjnych, termometrów i innych odpadów zawierających rtęć);
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny (w tym świetlówek i żarówek energooszczędnych);
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiących odpady komunalne;
 • zużyte opony;
 • odzież i tekstylia w tym odpady opakowaniowe z tekstyliów;
 • popiół z palenisk domowych;
 • odpady niebezpieczne.

RUPIECIARNIA przy ulicy 1-go Sierpnia 18A czynna od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU w godz. 10 – 18, w SOBOTY w godz. 8 – 16 tel. 15 843 55 50

RUPIECIARNIA 2 przy ulicy COP 38 czynna od WTORKU – SOBOTY w godz. 8 – 16 tel. 15 810-93-30

W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są bezpłatnie surowce wtórne i odpady niebezpieczne od mieszkańców Gminy Stalowa Wola. Przekazujący dostarcza surowce wtórne i odpady niebezpieczne we własnym zakresie.

Zasady przyjmowania odpadów w PSZOK:

 • Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich rozładunku zgodnie ze wskazaniami obsługi.
 • Gruz budowlany przyjmowany będzie w workach lub luzem. Gruz rozładowywany jest przez przekazującego odpad w miejscu wskazanym przez obsługę.
 • Odpady niebezpieczne w postaci ciekłej muszą być przekazywane w szczelnych, zamkniętych opakowaniach z podana nazwą zawartości.
 • Podczas przebywania na terenie Punktu Zbiórki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom obsługi.
 • W GPZON nie będą przyjmowane eternit i azbest.

 

Kącik Rzeczy Używanych, to miejsce gdzie na zasadzie bezgotówkowej wymiany mieszkańcy Stalowej Woli mogą przywozić niepotrzebne w domu meble, krzesła, stoły, zabawki, wyroby ceramiczne i szklane, a także sprzęt AGD i RTV. Warunkiem jest to, aby przedmioty były sprawne, nieuszkodzone i w dobrym stanie technicznym. Zdający bezpłatnie zostawia przedmioty w Kąciku, a nabywca darmowo je zabiera, wypełniając dokument nieodpłatnego nabycia. Jeśli przedmiot nie znajdzie nabywcy przez okres 3 miesięcy trafia do strefy odpadów i będzie właściwie zagospodarowany.