Na terenie Gminy Stalowa Wola odpady zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Stalowa Wola zagospodarowywane są przez :

 • Składowisko Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli – odbiór odpadów o kodach 19 08 01, 19 08 02, 19 09 99, 19 12 09, 19 12 12, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, do dnia 30.06.2013 -20 03 01
 • Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku  – odbiór odpadów o kodach 20 02 01        (odpady ulegające biodegradacji – gałęzie, trawa, liście)
  ul. Żwirki i Wigury 3
  37 -300 Leżajsk
  tel./fax +48 (017) 242-08-58
  tel:+48 (017) 242-08-83
  tel:+48 (017) 242-62-06
  e-mail:mzklezajsk@mzklezajsk.pl
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie – odbiór odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06
  ul. Biłgorajska 16
  37-418, Krzeszów
  tel:+48 (015) 879-87-91
  e-mail:zgk@rz.com.pl
 • WTÓR-STEEL Sp. z o.o.  – odbiór odpadów o kodach 19 12 12, 20 01 10, 20 01 11, 20 07 07, 20 03 07, 15 01 06
  ul. Grabskiego 12
  37 – 450 Stalowa Wola
  tel./fax +48 (015) 813-57-39
  tel./fax +48 (015) 813-57-69
  e-mail: biuro@wtorsteel.pl

Rok 2015

Odpady zmieszane z terenu Gminy Stalowa Wola – Zakład segregacji odpadów
w Tarnobrzegu ul. Strefowa 8 A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o. ul. Jasińskiego 19, 39-400 Tarnobrzeg, Instalacja regionalna do przetwarzania odpadów komunalnych tj. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, ul. COP 25, 37-450 Stalowa Wola, 37-450 Stalowa Wola.

Odpady zielone – odpady 20 02 01, 15 01 01 – Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola – podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów, odpady 15 01 01, 20 01 01 – Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, ul. COP 25, 37-450 Stalowa Wola, 37-450 Stalowa Wola.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – regionalna instalacja – Składowisko w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola

Rok 2016

Odpady zmieszane z terenu Gminy Stalowa Wola – Instalacja regionalna do przetwarzania odpadów komunalnych tj. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, ul. COP 25, 37-450 Stalowa Wola, 37-450 Stalowa Wola.

Odpady zielone – Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA ul Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – regionalna instalacja – Składowisko w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.

 

Rok 2017

Odpady zmieszane z terenu Gminy Stalowa Wola – Instalacja regionalna do przetwarzania odpadów komunalnych tj. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, ul. COP 25, 37-450 Stalowa Wola, 37-450 Stalowa Wola. Instalacja zastępcza – Zakład segregacji i kompostowania odpadów A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg, ul. Jasińskiego 19; Sortownia odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie „Sigiełki” ZGK Sp. z o.o., ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów.

Odpady zielone – Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA ul Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk, Kompostownia osadów zielonych w Rzeszowie ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów, odpady o kodzie 20 01 08 – Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, ul. COP 25, 37-450 Stalowa Wola, 37-450 Stalowa Wola.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – regionalna instalacja – Składowisko w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.

Rok 2018

Odpady zmieszane z terenu Gminy Stalowa Wola – Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, ul. COP 25, 37-450 Stalowa Wola, 37-450 Stalowa Wola.

Odpady zielone – Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów tj. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, ul. COP 25, 37-450 Stalowa Wola, 37-450 Stalowa Wola.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – regionalna instalacja – Składowisko w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.