Od 1 maja 2016 r. zmiana stawek w Gminie Stalowa Wola


Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałe: (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłat)

  •  4,00 zł od mieszkańca dla rodzin wielodzietnych posiadających prawo do Karty Dużej Rodziny – odpady segregowane.
  •  6,00 zł od mieszkańca na miesiąc – odpady segregowane.
  •  12,00 zł od mieszkańca za miesiąc –odpady niesegregowane.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości niezamieszkałych:(iloczyn ilości pojemników, ilości wywozów w miesiącu i stawki opłaty za dany pojemnik):

Rodzaj pojemników w których gromadzone są odpady

W przypadku zbierania i odbierania  odpadów w sposób selektywny:

W przypadku zbierania i odbierania  odpadów w sposób nieselektywny:

60l

8,00 zł

13,00 zł

120l

13,00 zł

18,00 zł

240l

22,00 zł

30,00 zł

1100l

107,00 zł

135,00 zł

2200l

208,00 zł

270,00 zł

7 000l (KP-7)

832,00 zł

1 015,00 zł

9 000l (KP-9)

1 040,00 zł

1 315,00 zł

10 000 (KP – 10)

1 120,00 zł

1 500,00 zł

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacamy:

  • na indywidualny rachunek bankowy lub
  • PKO  Bank Polski    74 1020 4913 0000 9402 0118 1262

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania, w terminie do  15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.

Dopuszcza się możliwość uiszczenia z góry opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

  1. za rok kalendarzowy – do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego,
  2. za półrocze roku kalendarzowego – do dnia 15 stycznia za I półrocze danego roku kalendarzowego oraz do dnia 15 lipca za II półrocze danego roku kalendarzowego,
  3. za kwartał roku kalendarzowego – do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału (15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października).

Dwutygodniowe normy gromadzenia odpadów oraz minimalna pojemność pojemników dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a wytwarzane są odpady, określa poniższa tabela:

Rodzaj zabudowy

Łącznie odpady komunalne bez frakcji surowcowej

Żłobki i przedszkola

3 l /dziecko/pracownika, min. 1 poj. 120 l

Szkoły i uczelnie

3 l /ucznia/pracownika

Lokale gastronomiczne

15 l /m-ce konsumpcyjne (także w tzw.,,ogródkach”) min. 1 poj. 120 l na lokal

Uliczne punkty szybkiej konsumpcji i lokale gastronomiczne stosujące naczynia jednorazowego użytku

Min. 1 poj. 120 l/dzień x liczba dni działalności w tyg.

Lokale handlowe

3 l x całkowita pow. lokalu w m², min. 1 poj. 60 l na lokal

Punkty handlowe poza lokalem

50 l x liczba pracowników, min. 1 poj. 60l

Targowiska

3 l/m², min. 1 poj. 60l

Zakłady usługowe, produkcyjne i biura

20 l x liczba pracowników, min. 1 poj. 60l

Szpitale, hotele, internaty

25 l /łóżko

Ogrody działkowe od 1 marca do 30 października

5 1 /działkę

Legenda: min. – minimum, poj. – pojemnik, l – litry, tyg.- tydzień, pow. – powierzchnia.

 

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania możecie Państwo uzyskać:

  1. Wydział Gospodarki Odpadami Urząd Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 9 (budynek po prokuraturze).