TERMIN WNOSZENIA OPŁAT

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie bez wezwania w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni, począwszy od lipca 2013 r. Dopuszcza się możliwość uiszczania z góry opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: za rok kalendarzowy do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego, za półrocze roku kalendarzowego – do dnia 15…