Co należy wiedzieć, jeśli chcemy uzyskać wpis do Rejestru Działalności Regulowanej (dalej jako rejestr lub RDR)

 • Kto prowadzi rejestr:na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) (dalej: ucpg) . Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.)  i dlatego firmy, które zajmują się odbiorem odpadów komunalnych na terenie Gminy Stalowa Wola muszą uzyskać wpis do rejestru.

Zanim jednak złożysz wniosek o wpis do rejestru upewnij się, że:

 • posiadasz odpowiednie pojazdy i sprzęt do odbioru odpadów (są one utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym)
 • posiadasz odpowiednią bazę magazynową dla sprzętu
 • zapoznałeś się z określonym przez ministra właściwym do spraw środowiska, rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Treść rozporządzenia znajdziesz tutaj

Pamiętaj, że do obowiązków firm odbierających odpady należy, m.in:

 • przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 • przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej.

!Pamiętaj, że nie przekazanie, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d ucpg, odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek;

 • osiągnięcie w danym roku kalendarzowym poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w odniesieniu do masy odebranych odpadów komunalnych na podstawie zawartych umów z właścicielami nieruchomości. !Pamiętaj, że za niespełnienie wymaganych poziomów zostanie naliczona kara odrębnie naliczana dla wymaganego poziomu: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, czy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Karę tą oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, określonej w przepisach wydanych na podstawie 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą.

!Pamiętaj, że za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub selektywnie zebrane odpady różnych rodzajów ze sobą –podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł;

 • konieczność przekazywania do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy rocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

!Pamiętaj, że przekazanie po terminie sprawozdania, – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni, natomiast przekazanie nierzetelnego sprawozdania, – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł.

Jak można załatwić sprawę

 1. osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Stalowej Woli
 2. listownie, przesyłając niezbędne dokumenty (pismo przewodnie wraz z załącznikami) na adres siedziby Urzędu Miasta Stalowej Woli

Jak przebiega cały proces uzyskania wpisu do RDR – krok po kroku

Kiedy należy złożyć wniosek, w przypadku wniosku o wpis do rejestru – wpis dokonywany jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy – wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości. Na dokonanie wpisu Urząd ma 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

! Pamiętaj, że kto odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 – podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru

KROK 1 – złożenie przez przedsiębiorcę wniosku

 • złóż wniosek o wpis. Wymagane dokumenty to:
 • pismo przewodnie (Pismo_przewodnie RDR) wraz z załącznikami w postaci:
 • wniosku o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Wniosek o wpis do RDR);
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej Wysokość opłaty skarbowej wynosi 50,00 zł, płatności należy dokonać na konto Urzędu Miasta Stalowej Woli,
  06 1020 4913 0000 9202 0117 4630 Bank PKO BP Oddział w Stalowej Woli.
 • oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (RDR wzor_oswiadczenia_o_spelnieniu_warunkow).
 • !Pamiętaj, że jeśli działasz przez pełnomocnika, konieczne jest dodatkowo dokonanie wpłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł. Nie trzeba płacić za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

KROK 2 – weryfikacja dokumentów przez Urząd Miasta

 • jeśli złożony wniosek będzie posiadał braki formalne (np.  nie będzie zawierał wszystkich niezbędnych dokumentów, nie będzie wszystkich wymaganych danych, nie będzie dokumentów potwierdzających uiszczenie zapłaty) Urząd wezwie Cię do uzupełnienia, poprawienia błędów. Na dokonanie uzupełnień, poprawek będziesz mieć 7 dni. Jeśli w tym terminie nie dokonasz uzupełnień, poprawek nie uzyskasz wpisu do rejestru.
 • Pracownicy Urzędu dodatkowo zweryfikują czy nie ma przeciwwskazań do dokonania wpisu w postaci:
 • czy przedsiębiorca został wykreślony z rejestru i wydana została decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wnioskiem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku z powodów:
 • złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności, niezgodnego ze stanem faktycznym
 • nieusunięcia naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie
 • stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.
 • czy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

! Pamiętaj – złożenie wniosku czy oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym albo złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą- podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

KROK 3 – wpis do rejestru

Po pozytywnej weryfikacji wniosku danej firmie zostaje nadany numer rejestrowy oraz zostaje ona wpisana  do rejestru firm prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wpis jest dokonany w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku. Potwierdzeniem dokonania wpisu i przypisania numeru rejestrowego będzie wysłane przez Urząd Miasta zaświadczenie.

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, Urząd Miasta przekazuje do CEIDG informację o dokonanym wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.

Jak przebiega cały proces dokonania zmian w posiadanym już wpisie do RDR – krok po kroku

Kiedy należy złożyć wniosek, w przypadku wniosku o zmianę danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru – taki wniosek trzeba złożyć w terminie 14 dni od dnia, w których nastąpiła zmiana tych danych.

KROK 1 – złożenie przez przedsiębiorcę wniosku

 • złóż wniosek o zmianę w posiadanym już wpisie do RDR. Wymagane dokumenty to:
 • wniosku o zmianę  danych w Rejestrze Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Wniosek o zmianę wpisu do RDR);
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 25,00 zł, płatności należy dokonać na konto Urzędu Miasta Stalowej Woli,

06 1020 4913 0000 9202 0117 4630 Bank PKO BP Oddział w Stalowej Woli.

!Pamiętaj, że płacisz tylko w wypadku kiedy zmiana polega na rozszerzeniu zakresu działalności, czyli w przypadku kiedy dodajesz kody odpadów lub teren na którym będzie prowadzona działalność. Pozostałe zmiany są bezpłatne

 • dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie zmian danych zawartych we wpisie do rejestru w wysokości 17,00 zł, płatności należy dokonać na konto Urzędu Miasta Stalowej Woli,

06 1020 4913 0000 9202 0117 4630 Bank PKO BP Oddział w Stalowej Woli.

!Pamiętaj, że jeśli działasz przez pełnomocnika, konieczne jest dodatkowo dokonanie wpłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł. Nie trzeba płacić za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

KROK 2 – weryfikacja dokumentów przez Urząd

Jeśli złożony wniosek będzie posiadał braki formalne (np.  nie będzie zawierał wszystkich niezbędnych dokumentów, nie będzie wszystkich wymaganych danych, nie będzie dokumentów potwierdzających uiszczenie zapłaty) Urząd wezwie Cię do uzupełnienia, poprawienia błędów. Na dokonanie uzupełnień, poprawek będziesz mieć 7 dni. Jeśli w tym terminie nie dokonasz uzupełnień, zmiana nie zostanie zrobiona.

KROK 3 – dokonanie zmiany przez Urząd

Po pozytywnej weryfikacji wniosku w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku zostanie dokonana wnioskowana zmiana. Potwierdzeniem dokonania zmiany będzie wysłane przez Urząd Miasta zaświadczenie.

Jak przebiega cały proces dokonania wykreślenia z RDR – krok po kroku

Kiedy należy złożyć wniosek, w przypadku wniosku o wykreślenie z rejestru – przedsiębiorca, który zakończył działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

KROK 1 – złożenie przez przedsiębiorcę wniosku

 • złóż wniosek o wykreślenie z rejestru. Wymagane dokumenty to:
 • wniosku o wykreślenie z  Rejestrze Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Wniosek o wykreślenie wpisu RDR);
 • dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wykreślenia z rejestru w wysokości 17,00 zł, płatności należy dokonać na konto Urzędu Miasta Stalowej Woli,

06 1020 4913 0000 9202 0117 4630 Bank PKO BP Oddział w Stalowej Woli.

!Pamiętaj, że jeśli działasz przez pełnomocnika, konieczne jest dodatkowo dokonanie wpłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł. Nie trzeba płacić za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

KROK 2 – weryfikacja dokumentów przez Urząd

Jeśli złożony wniosek będzie posiadał braki formalne (np.  nie będzie zawierał wszystkich niezbędnych dokumentów, nie będzie wszystkich wymaganych danych, nie będzie dokumentów potwierdzających uiszczenie zapłaty) Urząd wezwie Cię do uzupełnienia. Na dokonanie uzupełnień będziesz mieć 7 dni. Jeśli w tym terminie nie dokonasz uzupełnień, wykreślenie nie zostanie przeprowadzone.  .

KROK 3 – dokonanie zmiany przez Urząd

Po pozytywnej weryfikacji wniosku w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku zostanie dokonane wykreślenie z rejestru. Potwierdzeniem dokonania wykreślenia będzie wysłane przez Urząd Miasta zaświadczenie.

!Pamiętaj, że wykreślenie z rejestru może też nastąpić:

 • po uzyskaniu informacji przez Urząd Miasta z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy;
 • gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • gdy stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
 • gdy stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji innych niż instalacje komunalne, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d ucpg;
 • gdy przedsiębiorca nie złożył sprawozdania, w terminie 365 dni od wymaganego terminu.

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych – stan na 16.03.2021

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych – Stan na 18.03.2021

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych – stan na 12.08.2021

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych – stan na 8.09.2021

Dokumenty do pobrania:

Pismo_przewodnie RDR

Wniosek o wpis do RDR

RDR wzor_oswiadczenia_o_spelnieniu_warunkow

Wniosek o wykreślenie wpisu RDR

Wniosek o zmianę wpisu do RDR