Zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Przede wszystkim o kryterium uznania odpadu za komunalny decyduje  miejsce jego pochodzenia czyli gospodarstwo domowe.

 

Ustawodawca dopuścił jednak sytuację, w której wśród takich odpadów znaleźć się mogą także odpady niebezpieczne.

 

W przypadku powstania odpadów poza gospodarstwem domowym o uznaniu ich za komunalne decyduje ocena podobieństwa do odpadów komunalnych oraz jednoczesny brak wystąpienia odpadów niebezpiecznych. Przyjąć należy, że ocena taka musi być przynajmniej w części oceną subiektywną dokonana przez pierwszego posiadacza odpadu (wytwórcę).

 

Informujemy Państwa, że Gmina Stalowa Wola wdrożyła system monitorowania odpadów oraz identyfikacji worków na odpady za pomocą etykiet z kodami kreskowymi. Znakowanie kodami kreskowymi ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami oraz pozwolić na monitorowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie całej gminy. Pakiety z kodami kreskowymi można odebrać w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli przy ul. Wolności 9 w pokoju nr 2. Zamówienia na kody kreskowe można składać telefonicznie pod nr. tel. 15 643 35 86 lub osobiści w Wydziale Gospodarki Odpadami w pok. nr 2.

 

System monitorowania odbioru oraz identyfikacji worków z odpadami