INFORMACJA ZE STRONY MZK SP. Z O.O. W STALOWEJ WOLI DOTYCZĄCA
ROZWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWYCH UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Miejski Zakład Komunalny informuje, że od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy Gminy Stalowa zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami.

W nowym systemie opłatę za gospodarowanie odpadami właściciele nieruchomości będą obowiązani wnosić do gminy. Ustawodawca nie przewidział w związku z zmianą ustawy automatycznego rozwiązania umów z właścicielami nieruchomości pozostawiając tę decyzję w gestii samych właścicieli lub podmiotów odbierających odpady.

Miejski Zakład Komunalny informuje, że z własnej inicjatywy nie będzie wypowiadał swym klientom umów na odbiór odpadów.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwego sposobu rozwiązywania dotychczasowych umów Miejski Zakład Komunalny wyjaśnia, że w celu rozwiązania umowy ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. należało złożyć w formie pisemnej wypowiedzenie w terminie do 31.03.2013 r. Wychodząc naprzeciw tym podmiotom, które nie zdążyły złożyć takiego wypowiedzenia Miejski Zakład Komunalny informuje że przyjmuje wnioski o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Wzór pisma w tej sprawie zamieszczamy poniżej.
[download id=”15″]

Wzór ten dostępny jest również na stronie: www.mzk.stalowa-wola.pl.