Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami:

Nieruchomości zamieszkałe: (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłat)

  • 7,00 zł od mieszkańca na miesiąc – odpady segregowane.
  • 10,00 zł od mieszkańca za miesiąc –odpady niesegregowane.

 Nieruchomości niezamieszkałe: (iloczyn ilości pojemników, ilości wywozów w miesiącu i stawki opłaty za dany pojemnik):

 

Rodzaj pojemników w których gromadzone są odpady W przypadku zbierania i odbierania  odpadów w sposób selektywny: W przypadku zbierania i odbierania  odpadów w sposób nieselektywny:
60l 6,00 zł 8,00 zł
120l 9,00 zł 11,00 zł
240l 15,00 zł 18,00 zł
1100l 69,00 zł 83,00 zł
2200l 138,00 zł 165,00 zł
7 000l (KP-7) 525,00 zł 630,00 zł
9 000l (KP-9) 675,00 zł 810,00 zł
10 000 (KP – 10) 750,00 zł 900,00 zł

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacamy:

  • na indywidualny rachunek bankowy lub
  • PKO  Bank Polski    74 1020 4913 0000 9402 0118 1262

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania, w terminie do  15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.

 

Dopuszcza się możliwość uiszczenia z góry opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

  1.  za rok kalendarzowy – do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego,
  2. za półrocze roku kalendarzowego – do dnia 15 stycznia za I półrocze danego roku kalendarzowego oraz do dnia 15 lipca za II półrocze danego roku kalendarzowego,
  3. za kwartał roku kalendarzowego – do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału (15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października).

 

Dwutygodniowe normy gromadzenia odpadów oraz minimalna pojemność pojemników dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a wytwarzane są odpady, określa poniższa tabela:

 

Rodzaj zabudowy Odpady mokre Odpady suche Łącznie odpady zmieszane
(niesegregowane)
Żłobki i przedszkola 1 l /dziecko/pracownika min. 1 poj. 60 l 2 l /dziecko/pracownika,
min. 1 poj. 60 l
3 l /dziecko/pracownika,

min. 1 poj. 120 l

Szkoły i uczelnie 1 l /ucznia/pracownika 2 l /ucznia/pracownika 3 l /ucznia/pracownika
Lokale
gastronomiczne
5 l/m-ce konsumpcyjne
(także w tzw.,,ogródkach”)
min. 1 poj.120 l na lokal
10 l /m-ce konsumpcyjne
(także w tzw.,,ogródkach”)
min. 1 poj. 120 l na lokal
15 l /m-ce konsumpcyjne
(także w tzw. ,,ogródkach”)
min. 1 poj. 120 l na lokal
Uliczne punkty
szybkiej konsumpcji
i lokale gastronomiczne
stosujące naczynia
jednorazowego użytku
Min. 1 poj. 60 l/dzień x       liczba dni działalności w tyg. Min. 1 poj. 60 l/dzień x
liczba dni działalności w tyg.
Min. 1 poj. 120 l/dzień  x   liczba dni działalności w tyg.
Lokale handlowe 1 1 x całkowita pow. lokalu w m²,min. 1 poj. 60 l na lokal 2  l x całkowita pow. lokalu w m², min.1 poj.60 l na lokal 3  l x całkowita pow.

lokalu w m², min. 1 poj. 60 l na lokal

Punkty handlowe
poza lokalem
20 l x liczba pracowników,

min. 1 poj. 60 l

30 l x liczba pracowników, min.1 poj. 60 l 50 l x liczba pracowników, min. 1 poj. 60l
Targowiska 1,5 l/m², min. 1 poj. 60l 1,5 l/m², min. 1 poj. 60l 3 l/m², min. 1 poj. 60l
Zakłady usługowe,
produkcyjne i biura
5 l x liczba pracowników,  min. 1 poj. 60 l 15 l x liczba pracowników,    min. 1 poj. 60 l 20 l x liczba pracowników,  min. 1 poj. 60l
Szpitale, hotele,
internaty
10 l /łóżko 15 l /łóżko 25 l /łóżko
Ogrody działkowe od 1 marca do 30 października 2,5 1 /działkę 2,5 1 /działkę 5 1 /działkę

 Legenda: min. – minimum, poj. – pojemnik, l – litry, tyg.- tydzień, pow. – powierzchnia.

 

 Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania możecie Państwo uzyskać:

  1. Wydział Gospodarki Odpadami Urząd Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 9 (budynek po prokuraturze).