Prezydent Miasta Stalowej Woli informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym proszę aby każdy właściciel/użytkownik nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków mieszkający na terenie Miasta Stalowej Woli wypełnił druk – „Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Wypełniony przez Państwa druk zgłoszenia pozwoli na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umożliwi opracowanie lepszego planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 9 pokój nr 1 oraz na stronie internetowej www.odpady.stalowawola.pl

Zgłoszenie należy przekazać lub wysłać pocztą do Urzędu Miasta Stalowej Woli– Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska , ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

W przypadku nowo powstałych budynków, które podłączone są do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zgłoszenie należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych umieszczona jest na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ochrona Środowiska.