Informujemy, że w roku 2024 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne (firmy, instytucje itp.) pozostaje bez zmian.

Obecnie obowiązujące stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie
z obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej wynoszą:

– dla nieruchomości zamieszkałych: 13,00 zł  miesięcznie od mieszkańca.
– dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (firmy, instytucje itp.)

5,00 zł za worek lub pojemnik o pojemności 120 l,
10,00 zł za pojemnik o pojemności 240 l,
45,83 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,
291,67 zł za pojemnik o pojemności 7000 l,
375,00 zł za pojemnik o pojemności 9000 l,
416,67 zł za pojemnik o pojemności 10000 l,
62,50 zł za pojemnik typu dzwon o pojemności 1500 l,
104,17 za pojemnik typu dzwon/siatka o pojemności 2500l.
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość uzyskania ulgi z tytułu:

1. Posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
2. Zamieszkania w nieruchomości rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) mają na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Wysokość zwolnień, o których mowa powyżej wynosi 1,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość. Jednocześnie informujemy, że mogą Państwo skorzystać z obu ulg równocześnie.

Zachęcamy osoby uprawnione do skorzystania z ulg.

Jak skorzystać z ulgi?

Właściciel nieruchomości powinien dokonać zmiany w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Wolności 9, pok. 2.