Kontrole palenisk domowych w Gminie Stalowa Wola

 

Urząd Miasta Stalowej Woli informuje, iż na terenie gminy Stalowa Wola będą przeprowadzone kontrole kotłów, pieców i palenisk domowych.

Kontrole przeprowadzą pracownicy Urzędu Miasta, upoważnieni przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli na podstawie art. 379 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Przedmiotem kontroli będzie przestrzeganie zapisów Uchwały antysmogowej z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw (Uchwała nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego).

 

Czynności kontrolne w w/w zakresie dokonywane będą bez wcześniejszego powiadomienia, w godzinach od 6.00 do 22.00 przez pracowników Urzędu Miasta Stalowej Woli
w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika. Kontrolowany zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli. Niewpuszczenie pracowników Urzędu na teren nieruchomości oraz utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych podlega przepisom Kodeksu Karnego – art. 225 §1, zgodnie, z którym „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

 

Urzędnicy w trakcie czynności dokonają sprawdzenia rodzaju źródła ogrzewania budynku, pomieszczenia kotłowni, składu opału, jakości stosowanego paliwa. Wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna i sporządzony zostanie protokół kontroli. W sytuacji stwierdzenia spalania w kotle drewna, wykonywany jest pomiar jego wilgotności, która powinna wynosić mniej niż 20%. Gdy do produkcji ciepła wykorzystywany jest węgiel, kontrolujący weryfikują jego ziarnistość w oparciu o zapisy tzw. uchwały antysmogowej.

 

W trakcie kontroli mogą zostać pobrane próbki popiołu z paleniska celem wykonania badań jego składu przez akredytowane laboratorium. Naczynia na popiół są zamykane podczas kontroli i zabezpieczane plombą z numerem w obecności osoby kontrolowanej. W przypadku stwierdzenia, iż w budynku funkcjonuje kocioł na paliwo stałe niespełniający warunków określonych w uchwale antysmogowej, osoba kontrolowana zostanie poinformowana o granicznym termie wymiany kotła oraz otrzyma ulotkę informacyjną na temat zapisów uchwały antysmogowej.

Równolegle podczas kontroli palenisk sprawdzany jest sposób gospodarowania odpadami komunalnymi i częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości.

W trakcie kontroli prowadzone będą działania edukacyjne w zakresie:

obowiązujących przepisów,
możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła,
możliwości uzyskania dofinansowania na termomodernizację budynku z programu „Czyste Powietrze” prowadzonego przez WFOŚiGW w Rzeszowie.

Wszelkie informacje w w/w temacie można uzyskać kontaktując się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Stalowej Woli pod nr tel. 156433587 oraz 156433453 w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30.