Szanowni Mieszkańcy !

Przypominamy, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zmiana ta dotyczy miedzy innymi: narodzin dziecka, śmierci mieszkańca, zmiany liczby mieszkańców, uzyskania Karty Dużej Rodziny, otwarcia, zawieszenia bądź zamknięcia działalności gospodarczej, zmiany w ilości zatrudnianych pracowników w danej firmie.