Właściciele nieruchomości niezamieszkałych czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (tj. szkoły, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą) zobowiązani są prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi, w szczególności w oparciu o zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Stalowa Wola, ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Odpady powstające na nieruchomościach niezamieszkałych

Odpady komunalne

wytwarzane w wyniku bytności pracowników (np. butelki po wodzie, chusteczki higieniczne, ogryzki, skórki od banana)

obowiązki: – wyposażenie nieruchomości w pojemniki, utrzymanie pojemników oraz miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym, – zawarcie umowy na odbiór odpadów (zmieszanych i segregowanych) z przedsiębiorca posiadającym wpis do RDR, – segregacja odpadów na pięć podstawowych frakcji odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne, bioodpady (w podziale na odpady zielone i odpady kuchenne) oraz odpady zmieszane, – w przypadku kontroli posiadanie umowy oraz dowodów uiszczania opłat za usługę odbioru odpadów.

Odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności

Odpady niebędące komunalnymi (np. toner, stary komputer, wyposażenie biurowe, odpady remontowe, inne specjalistyczne odpady w zależności od branży, itp.)

obowiązki: – wpis do bazy danych odpadowych, jeśli prowadzona działalność tego wymaga. Sprawdź na stronach ministerialnych: BDO – postępowanie z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania, w tym ograniczanie masy powstających odpadów, – zapewnienie odbioru odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności (dowody: umowy, karty przekazania odpadów itp.), – selektywne zbieranie odpadów.