Informacja dla przedsiębiorców świadczących usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Stalowej Woli

Zgodnie z art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), zmienionej ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549), kwartalne sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub…