Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub systemu indywidualnego (przydomowej oczyszczalni ścieków) do ewidencji miejskiej

Urząd Miasta Stalowa Wola, przypomina, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt.
1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. W tym celu opracowany został specjalny formularz zgłoszeniowy pod nazwą ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. Wypełnione przez Państwa ankiety pozwolą na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dadzą obraz potrzeb budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na najbliższe lata.

W związku z powyższym, Prezydent Miasta Stalowej Woli zwraca się z prośbą do mieszkańców o złożenie wypełnionego zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Wypełnione zgłoszenie proszę dostarczyć do Urzędu Miasta w Stalowej Woli do Biura Obsługi Klienta lub wysłać pocztą. Zgłoszenie powinien złożyć każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości niepodłączonej do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miasta Stalowej Woli w Biurze Obsługi Klienta lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.stalowawola.pl, zakładka: Poradnik klienta, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska lub ze strony internetowej: www.odpady.stalowawola.pl.

W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (wykaz podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Stalowa Wola w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych znajduje się na stronie internetowej: www.bip.stalowawola.pl, zakładka: Ochrona środowiska. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi.