INFORMACJA

W związku z podjęciem przez Rade Miejską w Stalowej Woli Uchwały nr XVIII/201/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i częściowego z niej zwolnienia oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności na terenie Gminy Stalowa Wola informuje, że od 1 stycznia 2020 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • 13,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych
  • 26,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Od stycznia 2020 roku nie będzie ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach od stycznia 2020 roku w Gminie Stalowa Wola obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

Do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 r., zobowiązani są:

  • właściciele nieruchomości, którzy nie deklarowali selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy do tej pory korzystali z ulgi przysługującej rodzinom wielodzietnym,
  • właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tj. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE, SZKOŁY itp.) w związku ze zmianą normatywów do obliczenia opłaty oraz stawki opłaty,
  • właściciele tzw. nieruchomości mieszanej, w części stanowiącej nieruchomości zamieszkałe
    i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (działalności gospodarcze).

Właściciele nieruchomości, na której prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych i na której nie występuje zmiana danych, mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkałych) nie muszą składać nowych deklaracji.
W takim przypadku, Prezydent Miasta zawiadomi właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych zawartych w deklaracji.

Deklaracje można składać w Urzędzie Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 9 pok. nr 2.
Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem – 15 643 35 87.