KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR– General Data Protection Regulation–tekst opublikowany w Dzienniku UE) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli z siedzibą w 37-450 Stalowa wola, ul. Wolności 7.
 2. Dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej bip.stalowawola.pl w zakładce Urząd Miasta, DANE TELEADRESOWE URZĘDU, e-mail iod@stalowawola.pl telefon +48 15 6433571.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2018 poz. 800)
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości o porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.).
 • Uchwała Nr XXXIX/468/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie Gminy Stalowa Wola (2016.3259 z dnia 2016.10.17 ze zm.)
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych danych w zakresie wynikającym z zakresu swoich obowiązków.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 5. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt.1.c oraz art. 6 pkt.1.e oraz RODO w celu wszczęcia postępowania administracyjnego.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.