Deklaracja dostępności

Wydział Planowania, Przygotowania Inwestycji i Ochrony Środowiska. Urząd Miasta Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Wydział Planowania, Przygotowania Inwestycji i Ochrony Środowiska. Urząd Miasta Stalowej Woli.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ).

Uzyskany wynik dostępności można sprawdzić pod adresem:
http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=ba9b8aae-71eb-44f1-877b-672eff85d046

Niezgodności występujące na stronie internetowej odpady.stalowawola.pl:

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje
 • część treści opublikowana została przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część treści zamieszczona jest w nieedytowalnych plikach PDF
 • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów

Ułatwienia wprowadzone na stronie internetowej odpady.stalowawola.pl:

 • strona internetowa zaprojektowana w sposób responsywny
 • opcja zwiększenia rozmiaru czcionki
 • opcja włączenia wysokiego kontrastu
 • opcja włączenia skali szarości
 • opcja podkreślenia odnośników
 • nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB)

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Patrycja Żurawska, pzurawska@stalowawola.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 (15) 643 34 94.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Urzędu Miasta w Stalowej Woli  − ul. Wolności 9

W odległości  ok. 185 metrów od wejścia do budynku urzędu znajduje się przystanek ZKM MZK – Staszica Wzorcowy: obsługujący linie: 1, 4, 5, 15, 25, P (stan na 30.03.2020 r.).

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą dwa wejścia: znajdujące się przy parkingu od ul. Wolności oraz z boku budynku prowadzące do ul. Skoczyńskiego. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność. Przy głównym wejściu od. ul Wolności na parterze budynku zamontowana jest pochylnia. Nie jest automatyczna – wymaga pomocy drugiej osoby. W budynku zamontowana jest winda o wymiarach 1,1m x 1,4 m, wejście 0,9 m.

Dostępność parkingu

Urząd posiada parkingu ogólnodostępny przy głównym wejściu do budynku od ul. Wolności. Na parkingu są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia  

Wejście do budynku od ul. Skoczyńskiego nie posiada pochylni.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.


Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Wydział Planowania, Przygotowania Inwestycji i Ochrony Środowiska. Urząd Miasta Stalowej Woli

ul. Wolności 9
37-450 Stalowa Wola

tel. +48 (15) 643 34 94