2023 WNIOSEK-ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

2023 WNIOSEK-ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH edytowalny

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Jednostka prowadząca sprawę

Wydział Ochrony Środowiska

Urząd Miasta Stalowej Woli

Wolności 7
37-450 Stalowa Wola

Opis ogólny

Celem usługi jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stalowej Woli.

Zezwolenie jest decyzją administracyjną uprawniającą do wykonywania działalności. Wydaje je, a także odmawia wydania, zmienia zakres zezwolenia oraz cofa je wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

Podstawa prawna

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)
Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.2000 ze zm.)
Ustawa o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299).
Uchwała nr XX/229/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stalowa Wola

Uchwała Nr LVI/714/2022 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stalowej Woli  WNIOSEK
Kserokopia aktualnego wypisu z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej lub aktualnego KRS (wydane nie później, niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku). W przypadku składania wniosku przez spółkę cywilną – kserokopia aktualnej umowy zawarcia spółki cywilnej, potwierdzone za zgodność z oryginałem

Załączniki:

1) Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”),
2) Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, na terenie którego będą garażowane pojazdy asenizacyjne.
3) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki bezodpływowe i wykonywany transport nieczystości ciekłych.
4) Kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem.
5) Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.
6) Potwierdzenie dowodu zapłaty opłaty skarbowej.

Sposób dostarczenia dokumentów

Tradycyjnie lub elektronicznie.

 

Termin realizacji

Zezwolenie wydawane jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku; termin ten może zostać wydłużony w przypadku gdy złożony wniosek jest niekompletny.

 

Miejsce realizacji sprawy

Wydział Ochrony Środowiska

Urząd Miasta Stalowej Woli

budynek przy ul. Wolności 9;

37-450 Stalowa Wola;

pokój nr 1

 

Opłaty

Opłata skarbowa:

107 zł od udzielenia zezwolenia

53,50 zł od zmiany zezwolenia

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Opłatę można wpłacić w Punktach Obsługi Bankowej lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stalowa Wola 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630 Bank PKO BP Oddział w Stalowej Woli

 

Telefon kontaktowy

15 643 35 75

 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji możesz się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania możesz zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

Informacje dodatkowe

Sprawę można załatwić od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30 z wyjątkiem dni i świąt ustawowo wolnych.

 

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli, z siedzibą przy ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@stalowawola.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub telefonicznie +48 15 6433571.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w zezwoleniu na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stalowej Woli.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
dostępu do swoich danych,
sprostowania danych,
ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
prawo złożenia skargi w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne realizacji obowiązków opisanych w ustawie o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wydania wymaganego zezwolenia.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]