PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH „RUPIECIARNIA” w  Stalowej Woli

Kontakt telefoniczny z nami: (15) 642 62 36

 

Gmina Stalowa Wola wprowadziła nowy system gospodarowania odpadami, oparty na podziale odpadów na frakcję suchą i mokrą. Jednym z najistotniejszych elementów wdrażanego systemu jest funkcjonująca już od 2011 r. „Rupieciarnia”, pełniąca obecnie rolę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W Punkcie tym bezpłatnie przyjmowane są od Mieszkańców Gminy Stalowa Wola wszelkie odpady niebezpieczne i problemowe. Odpady przyjmowane są bez limitów ilościowych.

Do PSZOK  można przekazywać bezpłatnie odpady, takie jak:

 • papier i tekturę
 • gruz budowlany
 • urządzenia AGD i RTV
 • alkalia, kwasy,detergenty
 • tworzywa sztuczne
 • zużyte opony
 • lampy fluorescencyjne
 • oleje, tłuszcze
 • opakowania wielomateriałowe
 • stare meble
 • baterie i akumulatory
 • farby, tusze, kleje
 • metale
 • odzież
 • rozpuszczalniki
 • środki ochrony roślin
 • szkło (opakowaniowe i okienne)
 • odczynniki fotograficzne

 

PSZOK Stalowa Wola: ul. 1-go Sierpnia 18A, 37-450 Stalowa Wola
Godziny otwarcia: pon. – pt. od 10:00 do 18:00, sobota od 8:00 do 16:00

 

Regulamin PSZOK jest dostępny na stronie MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli oraz na stronie Urzędu Miasta Stalowa Wola w zakładce Gospodarka Odpadami http://odpady.stalowawola.pl.

 

PSZOK w Stalowej Woli jest jednym z pierwszych tego rodzaju obiektów powstałych w Polsce. Mieszkańcy chętnie korzystają z tego punktu, czego potwierdzeniem jest masa zbieranych w nim odpadów. W 2012 r. zebrano łącznie ok. 772 Mg (ton) odpadów. Ilość ta uległa obecnie znacznemu zwiększeniu. W okresie styczeń – październik 2013 r. zgromadzono ich już ponad 1 022 Mg odpadów. Należy stwierdzić, że największą masę zebranych odpadów blisko 700 Mg w roku 2013 stanowi gruz i beton (Rys. 2) oraz odpady tzw. wielkogabarytowe (Rys. 1).

Rys. 1. Masa  poszczególnych odpadów zebranych w PSZOK ( z wyłączeniem gruzu i betonu)  w latach 2012 – 2013.

W przypadku stalowowolskiego PSZOK przyjęcie odpadów od mieszkańców jest bezpłatne. Koszty eksploatacji obiektu pokrywane są przez Gminę, która z kolei uwzględnia je ustalając wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, uiszczanej przez mieszkańców gminy.

Rys. 2. Masa gruzu i betonu zebranych w PSZOK w latach 2012-2013

Wszystkie odpady zebrane w PSZOK są regularnie przekazywane uprawnionym firmom zewnętrznym w celu ich bezpiecznego zagospodarowania, głównie do odzysku i recyklingu. Koszty związane z zagospodarowaniem odpadów stanowią obecnie największą część całkowitego kosztu funkcjonowania PSZOK, gdyż odpady niebezpieczne i problemowe mogą być przetwarzane jedynie w specjalistycznych zakładach, posiadających instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania danego odpadu. Jedynie odpady, takie jak tworzywa sztuczne, szkło, makulatura oraz zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny (ZSEE) , ze względu na fakt, że mogą stanowić (lub zawierać) cenny surowiec są sprzedawane odpowiednim podmiotom prowadzącym odzysk lub recykling tych odpadów. Generowany jest tym samym pewien dochód, który częściowo pozwala ograniczyć koszty funkcjonowania PSZOK.

Masa odpadów zbieranych w stalowowolskim PSZOK oraz pozytywne opinie mieszkańców Stalowej Woli potwierdzają  potrzebę tworzenia tego typu obiektów. Gwarantują one zarówno ograniczanie masy odpadów komunalnych trafiających do osiedlowych pergoli śmietnikowych, jak i w istotny sposób przyczyniają się do ograniczania liczby „dzikich” wysypisk.

Bardzo dobrze funkcjonujący PSZOK w Stalowej Woli, umożliwia mieszkańcom pozbywanie się w dogodnym dla siebie terminie odpadów, szczególnie tych najbardziej problemowych (np. gruz, wielkie gabaryty, odpady niebezpieczne) bez potrzeby ich gromadzenia i czekania na wyznaczony w harmonogramie dzień mobilnej zbiórki tych odpadów.

 

Zachęcamy wszystkich Państwa do korzystania  z  PUNKTU  SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH „RUPIECIARNIA”  w  Stalowej Woli