Prawo krajowe

 • (Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 152, poz. 897)(Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 152, poz. 897)
  235.15 kB

  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

 • (Dziennik Ustaw z 2012 r. , poz. 630).pdf(Dziennik Ustaw z 2012 r. , poz. 630).pdf
  384.74 kB

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r., w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

 • (Dziennik Ustaw z 2012 r. , poz. 645)(Dziennik Ustaw z 2012 r. , poz. 645)
  198.69 kB

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

 • (Dziennik Ustaw z 2012 r. , poz. 676)(Dziennik Ustaw z 2012 r. , poz. 676)
  207.27 kB

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów.

 • (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 299)(Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 299)
  165.27 kB

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - weszło w życie 6 kwietnia 2012 r.

 • (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 391)(Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 391)
  344.43 kB

  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - akt w wersji jednolitej.