POZIOMY REDUKCJI, ODZYSKU I RECYKLINGU

Rok Poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
2012 T= 78,5 %
(ograniczenie o 21,5%)
32 %   98,48 % 
2013 T= 45,24 %
(ograniczenie o 54,76%)
56,8 % 100 %
2014 T= 4,11 %
(ograniczenie o 95,89%)
31 % 100 %
2015 T= 6,16 %
(ograniczenie o 93,84%)
37 % 100 %