Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Przede wszystkim o kryterium uznania odpadu za komunalny decyduje  miejsce jego pochodzenia czyli gospodarstwo domowe.
Ustawodawca dopuścił jednak sytuację, w której wśród takich odpadów znaleźć się mogą także odpady niebezpieczne.
W przypadku powstania odpadów poza gospodarstwem domowym o uznaniu ich za komunalne decyduje ocena podobieństwa do odpadów komunalnych oraz jednoczesny brak wystąpienia odpadów niebezpiecznych. Przyjąć należy, że ocena taka musi być przynajmniej w części oceną subiektywną dokonana przez pierwszego posiadacza odpadu (wytwórcę).

———————————————————————————————————————–

Informujemy Państwa, że Gmina Stalowa Wola wdrożyła system monitorowania odpadów oraz identyfikacji worków na odpady za pomocą etykiet z kodami kreskowymi. Znakowanie kodami kreskowymi ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami oraz pozwolić na monitorowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie całej gminy. Pakiety z kodami kreskowymi dostarczane są do mieszkańców domków jednorodzinnych przez inkasentów MZK.Szczegóły w zamieszczonej ulotce. System monitorowania odbioru oraz identyfikacji worków z odpadami