PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TYM ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY

 

Gminny punkt zbiórki surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych dla mieszkańców Gminy Stalowa Wola „RUPIECIARNIA”

 

 1. Na terenie Gminy Stalowa Wola funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do których mieszkańcy Stalowej Woli mogą  bezpłatnie przywieźć i oddać: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, odpady z remontów: gruz, cegłę, beton, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, odpady opakowaniowe.Zapraszamy również do Kącika Rzeczy Używanych,  gdzie na zasadzie bezgotówkowej wymiany mieszkańcy Stalowej Woli mogą przywozić niepotrzebne w domu meble, krzesła, stoły, zabawki, wyroby ceramiczne i szklane, a także sprzęt AGD i RTV. Warunkiem jest to, aby przedmioty były sprawne, nieuszkodzone i w dobrym stanie technicznym. Zdający bezpłatnie zostawia przedmioty w Kąciku, a nabywca darmowo je zabiera, wypełniając dokument nieodpłatnego nabycia. Jeśli przedmiot nie znajdzie nabywcy przez okres 3 miesięcy trafia do strefy odpadów i będzie właściwie zagospodarowany.
 2. Gminny Punkt Zbiórki Surowców Wtórnych i Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) przy ul. 1-go Sierpnia 18A czynny jest w dniach: od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU w godz. 10 – 18, w SOBOTY w godz. 8 – 16, przy ul. COP 38 od WTORKU – SOBOTY w godz. 8 – 16.
 3. W GPZON przyjmowane są bezpłatnie surowce wtórne i odpady niebezpieczne od mieszkańców Gminy Stalowa Wola. Przekazujący dostarcza surowce wtórne i odpady niebezpieczne we własnym zakresie
 4. Do Punktu Zbiórki można przekazywać odpady takie jak:
  stare meble zużyte opony alkalia
  papier i tekturę rozpuszczalniki metale
  tworzywa sztuczne odczynniki fotograficzne odzież
  opakowania wielomateriałowe urządzenia AGD i RTV kwasy
  szkło (bez szkła okiennego) środki ochrony roślin detergenty
  gruz budowlany lampy fluorescencyjne oleje i tłuszcze
  baterie i akumulatory farby,tusze,kleje  leki
 5. Zasady przyjmowania odpadów
  a. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich rozładunku w GPZON zgodnie ze wskazaniami obsługi.
  b. Gruz budowlany przyjmowany będzie w workach lub luzem. Gruz rozładowywany jest przez przekazującego odpad w miejscu wskazanym przez obsługę.
  c. Odpady niebezpieczne w postaci ciekłej muszą być przekazywane w szczelnych, zamkniętych opakowaniach z podana nazwą zawartości.
 6. Podczas przebywania na terenie Punktu Zbiórki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom obsługi.
 7. W GPZON nie będą przyjmowane:
  – eternit i azbest.
 8. Telefon kontaktowy do Punktu w Stalowej Woli ul. 1-go Sierpnia 18A – (15) 642-62-36, COP 38 – 15 810-93-30